1) Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne
Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym poniżej tego tekstu.
Gromadzenie danych na tej stronie
Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe tych osób można znaleźć w sekcji „Informacje dotyczące organu odpowiedzialnego” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. To może być dla. Np. Dane, które podajesz w formularzu kontaktowym. Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą, kiedy odwiedzasz stronę internetową przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas przeglądania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędności serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz w każdej chwili cofnąć tę zgodę na przyszłość. Masz również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.
Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm
Kiedy odwiedzasz tę stronę, twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.
2) Sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny
Ta witryna jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (firmę hostingową). Dane osobowe zapisane na tej stronie są przechowywane na serwerach gospodarza. Może to być v. za. to adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej. Hoster jest wykorzystywany w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i sprawnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę ( Art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań dotyczących świadczenia usług, i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.
Korzystamy z następujących usługodawców hostingowych:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp

Zawarcie umowy o realizację zamówienia
W celu zapewnienia przetwarzania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę o realizację zamówień.
3) Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak iw jakim celu się to robi. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. Podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Uwaga na temat odpowiedzialnego organu
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

VONBERG Personal GmbH
Rumburger Strasse 10
D-02782 Seifhennersdorf
Telefon: +49 3586 7071817
E-Mail: info@vonberg-personal.de
Link do odcisk: https://www.vonberg-personal.de/impressum

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).
Okres przechowywania
O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. Okresy podatkowe lub handlowe); w tym drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych powodów.
Uwaga dotycząca przesyłania danych do USA
Na naszej stronie znajdują się narzędzia firm z USA. Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu prawa UE o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości wniesienia przez Ciebie jako osoby zainteresowanej działań prawnych. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. Tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem.
Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli wniesiesz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, których dotyczy przetwarzanie, chyba że będziemy w stanie udowodnić istnienie ważnych powodów, które zasługują na ochronę, przeważających nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (Sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi direct mail, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).
Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.
Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.
Informacje, usuwanie i poprawianie
W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania lub usunięcia. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach: Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania testu przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia. Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć Państwa interesy i nasze. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. lub ze względu na ważny interes publiczny przetwarzany przez Unię Europejską lub państwo członkowskie.
4) Gromadzenie danych na tej stronie

Ciasteczka
Nasze strony internetowe używają tak zwanych „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane albo tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne), albo na stałe (cookies trwałe) na Państwa urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Stałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową. W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one nam lub tobie korzystanie z niektórych usług stron trzecich (np. Plików cookie do przetwarzania usług płatniczych). Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ bez nich pewne funkcje witryny internetowej nie działałyby (np. Funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam. Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz (funkcjonalne pliki cookie, np. Do funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. Pliki cookie do pomiaru oglądalności) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że zostanie podana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie odpowiednich plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili cofnąć. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny. O ile pliki cookie są używane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w kontekście niniejszego oświadczenia o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o Twoją zgodę.
Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są: Typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłacza Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp Czas adresu IP żądania serwera Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być zapisywane pliki dziennika serwera.
Formularz kontaktowy
Jeśli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje żądanie wiąże się z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na efektywnym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). ) jeśli o to pytano. Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.
Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie dane osobowe z niego pochodzące (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje żądanie wiąże się z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na efektywnym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). ) jeśli o to pytano. Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.
5) Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)
Z tą stroną internetową zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane będą również przekazywane do USA i innych krajów trzecich. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na tej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Podczas odwiedzania tej witryny za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie znamy treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Jeśli nie chcesz, aby Facebook odwiedzał tę witrynę, Twoje konto użytkownika na Facebooku można przypisać, wyloguj się z konta użytkownika na Facebooku. Wtyczki Facebooka są wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć. Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.
6) Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts (lokalny hosting)
Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, zobacz https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Google reCAPTCHA
Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na tej stronie (np. W formularzu kontaktowym) przez osobę lub zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca witrynę wejdzie na stronę. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. Adres IP, długość pobytu osoby odwiedzającej witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google. Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające Serwis nie są informowane o przeprowadzaniu analizy. Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania i przed spamem. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć. Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA, zapoznaj się z Polityką prywatności Google i Warunkami korzystania z Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

Quelle: https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html
Pytania i wiadomości do info@vonberg-personal.de